• Język: Polski Polski
 • zmień

Język:

Koszyk

Zwroty i reklamacje

Art. 1 (Art.11 REGULAMINU) Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży (jako zawartej na odległość poza siedzibą Sprzedającego), bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia:

- zawarcia umowy kupna-sprzedaży określonego w Art. 7. ust. 7 w przypadku zakupu e-booka;

- otrzymania przesyłki przez Kupującego w przypadku materialnych przedmiotów sprzedaży.

 1. Na podstawie Art. 9 ust. 2, 3 i 4, pobranie e-booka w terminie krótszym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn. W takim przypadku Kupujący traci prawo opisane w ust. 1 powyżej.
 2. Odstąpienie od umowy w trybie odstąpienia bez podawania przyczyn od umowy zawartej na odległość wykonuje się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu elektronicznej skrzynki pocztowej wskazanego przy składaniu zamówienia na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Sprzedawcy wskazany w Art. 1 ust. 2.
 3. Poza wszelkimi innymi przypadkami, Kupujący ma prawo odstąpić do umowy, gdy zamówiony przedmiot materialny nie zostanie dostarczony do odbioru w terminie do 14 dni od daty zapłaty.
 4. Jeżeli odstąpienie od umowy dotyczy umowy kupna-sprzedaży materialnego przedmiotu sprzedaży, Kupujący ma obowiązek odesłać na własny koszt przedmiot Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 7 dni od późniejszej z dat: (i) dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, (ii) dnia otrzymania zwrotu materialnego przedmiotu sprzedaży, jeśli odstąpienie takiego przedmiotu dotyczy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności na rzecz Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.

Art. 2 (Art. 12 REGULAMINU) Reklamacje

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć wydawnictwa drukowane oraz e-booki wolne od wad.
 2. W przypadku wad, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi wynosi dwa lata od daty pobrania e-booka lub dwa lata od daty doręczenia materialnego przedmiotu sprzedaży.
 3. W przypadku e-booków Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji, gdy (i) Kupujący nie otrzyma linku do e-booka w terminie ponad dwa dni robocze od dokonania zapłaty; (ii) otrzymany plik jest uszkodzony lub jego otwarcie na właściwym do tego urządzeniu nie jest możliwe; (iii) pobrany plik nie zawiera zakupionego e-booka lub jest niekompletny. Powyższe wyszczególnienie nie jest zbiorem zamkniętym przypadków, w których Kupujący może składać reklamację w trybie skorzystania z rękojmi.
 4. W przypadki wydawnictw drukowanych Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji, gdy (i) otrzymany egzemplarz jest uszkodzony (w tym niekompletny); (iii) otrzymany przedmiot nie jest przedmiotem zamówionym. Powyższe wyszczególnienie nie jest zbiorem zamkniętym przypadków, w których Kupujący może składać reklamację w trybie skorzystania z rękojmi.
 5. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej wysyłając reklamację na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Sprzedawcy. Kupujący może skorzystać z szablonu udostępnionego na stronie Sklepu.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca poprosi Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 7. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni prześle e-booka wolnego od wad lub zwróci Kupującemu równowartość uiszczonej ceny – do wyboru przez Kupującego.
 9. Reklamacje należy zgłosić w terminie dwóch lat od dnia pobrania e-booka lub od dnia doręczenia materialnego przedmiotu sprzedaży. Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 10. Kupujący, który jest konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. konsument ma możliwość dochodzenia roszczeń w drodze mediacji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.