• Język: Polski Polski
 • zmień

Język:

Koszyk

Regulamin sklepu CardPlane

A. Postanowienia ogólne

Art. 1. Sprzedawca i asortyment Sklepu

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zakupów w sklepie internetowym wydawnictwa o nazwie CardPlane pod adresem www.cardplane.pl (dalej: „Sklep”)
 2. Właścicielem Sklepu jest Lech Kołodziejski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lech Kołodziejski PQR z siedzibą we (50-305) Wrocławiu  przy ul. Jaracza 80B/1; REGON 970478408  NIP  9261035195. Kontakt: (i) telefoniczny pod numerem 785 681 844 w dni robocze pomiędzy godz. 9:00 a 16:00, koszt połączeń standardowy wynikający z taryf operatorów; (ii) pocztą elektroniczną na adres: pqr@gmail.com, przy czym odbiór jak i odpowiedzi na korespondencję elektroniczną odbywają się w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 (iii) tradycyjną pocztą na adres siedziby.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż internetową:

- publikacji w postaci plików komputerowych w formacie pdf zawierających tekst i grafikę, w tym takie, które po wydrukowaniu mogą posłużyć do wykonania modelu kartonowego. Te publikacje dalej nazywane są e-bookami;

- drukowanych publikacji (broszur i czasopism) zawierających modele kartonowe;

- innych publikacji i wyrobów związanych z modelarstwem.

 1. Publikacje opisane w ust. 3 powyżej będą łącznie nazywane „przedmiotami sprzedaży”.

Art. 2.  Korzystanie ze Sklepu

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Kupującego oraz zobowiązanie do jego przestrzegania (na mocy Regulaminu, Kupujący zaznaczając opcję „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Sklepu internetowego oraz akceptuję jego postanowienia” składa zobowiązanie do jego przestrzegania).
 2. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu zakupu ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terenie Polski oraz jednostka organizacyjna lub osoba prawna z siedzibą na terenie Polski.
 3. Kupujący, dokonując zakupu, oświadcza, że ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terenie Polski. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia w powyższym zakresie, Kupujący jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód, które Sprzedawca poniesie wskutek tego fałszywego oświadczenia. Dotyczy to w szczególności szkód związanych z konsekwencjami wynikającymi z ustawy o podatku od towarów i usług oraz wszelkich ewentualnych kosztów dla Sprzedającego wynikających z prowadzenia wszelkich działań przez organy skarbowe i decyzji tych organów z tym związanych a dotyczących w/w fałszywego oświadczenia Kupującego.
 4. Kupujący, korzystając ze Sklepu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej na podany przez Kupującego adres e-mail. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy.
 5. Do korzystania ze Sklepu wymagany jest dostęp do internetu poprzez przeglądarkę akceptującą pliki cookies (np. Microsoft Internet Explorer w aktualnej wersji lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji). Ponadto musi być włączona obsługa plików cookies oraz JavaScript oraz Kupujący musi mieć czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy ze Sklepem.

Art. 3.  E-booki

 1. E-booki w Sklepie udostępniane są w dwóch kategoriach: jako e-booki do sprzedaży oraz jako e-booki do bezpłatnego pobrania.
 2. Przed złożeniem zamówienia na e-book oferowany w Sklepie do sprzedaży, Kupujący ma możliwość zapoznania się z:

(i) głównymi cechami e-booka, w tym:

- opisem i informacjami o e-booku, które są widoczne po kliknięciu na jego nazwę;

- zobrazowanie okładki i kilku przykładowych stron po kliknięciu na stosowne miniaturki;

- w niektórych przypadkach e-booków, które zawierają modele kartonowe przedstawiono fotografie wykonanego modelu na podstawie tego e-booka;

- w przypadku e-booków zawierających modele kartonowe wskazano również liczbę arkuszy formatu A4 z częściami, które należy wydrukować.

(ii) całkowitą ceną zawierająca wszelkie podatki, koszty i opłaty.

 1. E-booki obu kategorii opisanych w ust. 1 powyżej, udostępniane są w formie pliku lub kilku plików elektronicznych w formacie pdf.
 2. Warunkiem korzystania z e-booków jest posiadanie programu do wyświetlania i drukowaniaplików w formacie pdf (np. Adobe Reader w wersji nie niższej niż 5.0) oraz w przypadku e-booków zawierających modele kartonowe konieczny jest dostęp do drukarki drukującej w kolorze i na papierze/kartonie o gramaturze do 170g;

Art. 4.  Książki (w tym broszury) i czasopisma drukowane

Przed złożeniem zamówienia na publikacje drukowane oferowane w Sklepie do sprzedaży, Kupujący  ma możliwość zapoznania się z:

(i) głównymi cechami publikacji, w tym:

- opisem i informacjami o publikacji, które są widoczne po kliknięciu na jego nazwę;

- zobrazowanie okładki i kilku przykładowych stron po kliknięciu na stosowne miniaturki;

- w niektórych przypadkach publikacji, które zawierają modele kartonowe przedstawiono fotografie wykonanego modelu na podstawie tej publikacji;

(ii) całkowitą ceną.

Art. 5. Autorskie prawa majątkowe e-booków

 1. E-booki stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do e-booków przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.
 3. Kupno e-booka w Sklepie lub pobranie bezpłatnego e-booka nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do e-booka. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić kopię zapasową e-booka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z e-booka przez Kupującego.
 4. W szczególności nie wolno (dotyczy to w równej mierze e-booków zakupionych oraz pobranych w Sklepie za darmo):
  1. Zwielokrotniać e-booka (poza wykonaniem kopii zapasowej) lub dokonywać jego rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  2. Udostępniać e-booka jakimkolwiek innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  3. Najmować i użyczać e-booka, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  4. Ingerować w treść i zawartość e-booka.
  5. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na e-book.
 5. Do e-booków nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stosuje się do nich prawo jak do programów komputerowych (art. 77 prawa autorskiego).
 6. W celu umożliwienia egzekwowania ochrony autorskich praw majątkowych Sprzedawcy oraz osobistych praw autorskich autora (autorów) e-booka, każdy sprzedany plik pdf, który zawiera e-book (lub jego część) jest oznakowany w sposób widoczny (nadrukowane informacje identyfikujące Kupującego i identyfikujące dany zakup). Ponadto e-booki mogą być oznakowane w sposób niewidoczny dla Kupującego.
 7. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do e-booka, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania od Kupującego, który dopuścił się tego naruszenia.

Art. 6. Autorskie prawa majątkowe wydawnictw drukowanych

 1. Majątkowe prawa autorskie wydawnictw drukowanych są chronione na zasadach ogólnych uregulowanych w szczególności w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).
 2. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do wydawnictwa drukowanego, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania od Kupującego, który dopuścił się tego naruszenia.

B. Zawieranie umów kupna - sprzedaży

Art. 7. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wyszuka interesujący go przedmiot sprzedaży, zapozna się z informacjami, o których mowa w Art. 3 i 4, kliknie na przycisk „Dodaję do koszyka” i następnie prawidłowo wypełni formularz zamówienia. W procesie składania zamówienia Kupujący uzyskuje jasne i czytelne informacje o cenie oraz rodzajach i kosztach dostawy (wysyłki) oraz akceptowanych sposobach płatności.
 2. W przypadku materialnych przedmiotów sprzedaży (publikacje drukowane), Kupujący, który zdecydował się na zakup musi wybrać formę dostawy. Wybór formy dostawy jest równoznaczny z akceptacją ceny tej dostawy.
 3. W przypadku e-booków jedyną formą dostawy jest „pobranie pliku”. Ta forma dostawy jest bezpłatna.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia przez Kupującego pojawia się przycisk z widocznymi słowami: „Kupuję i płacę”. Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie zamówienia przez Kupującego i wygenerowanie oraz doręczenie Sprzedawcy formularza zamówienia.
 5. Doręczenie formularza zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna przedmiotu sprzedaży, który został w tym zamówieniu wskazany.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego, w takim wypadku zamówienia nie będą realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.
 7. Sprzedawca dokonuje przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres elektroniczny Kupującego podany w formularzu zamówienia. E-mail ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży, zawiera on podsumowanie zamówienia wraz z ceną.

Art. 8. Zapłata ceny

 1. Ceny przedmiotów sprzedaży prezentowanych na stronie internetowej Sklepu są cenami detalicznymi (są całkowitymi cenami za przedmioty sprzedaży zawierającymi wszystkie podatki i inne koszty do zapłaty przez Kupującego poza ewentualnymi kosztami wysyłki) i są podane w polskich złotych. Informacje o opłatach za ewentualne koszty wysyłki są każdorazowo widoczne dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata ceny wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki.
 3. Kupujący może dokonać zapłaty zwykłym przelewem na rachunek Sprzedającego z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 4. Kupujący może dokonać zapłaty przelewem online.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 6. Poza przelewem online realizowanym przez Blue Media S.A., dostępne są płatności kartami: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Elektronic, Maestro.
 7. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Datą zapłaty jest data dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku zwykłego przelewu i informacja od operatora płatności (Blue Media S.A.) online i przy pomocy kart płatniczych o dokonanej zapłacie.
 8. W przypadku zakupu e-booków Kupujący nie może dokonać zapłaty zwykłym przelewem. W tym przypadku możliwa jest zapłata tylko online lub z wykorzystaniem jednej z kart wymienionych w ust. 6 powyżej. W przypadku zapłaty zwykłym przelewem, Kupujący otrzyma zwrot środków na rachunek, z którego dokonał przelewu, w terminie do 5 dni roboczych.
 9. Kupujący obowiązany jest podać dokładnie ten tytuł wpłaty, który wyświetli się na stronie po kliknięciu przycisku „Płacę”, bez jakichkolwiek modyfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty przez Kupującego.
 10. Wszelkie koszty zapłaty naliczane przez bank Kupującego lub inną instytucję finansową za pośrednictwem której dokonuje transakcji Kupujący, obciążają Kupującego.
 11. Sprzedawca nie stosuje form zapłaty, które wiązały by się z żądaniem od Kupującego opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przez Kupującego.

Art. 9. Realizacja zamówienia e-booków i rozpoczęcie wykonywania umowy (świadczenia)

 1. Z chwilą zapłaty ceny, na skrzynkę poczty elektronicznej podanej przez Kupującego przy składaniu zamówienia, wysyłany jest e-mail z linkiem do pobrania pliku e-booka. Link jest aktywny 20 dni od daty zapłaty ceny, ale nie dłużej niż do pobrania pliku (kliknięcia w ten link).
 2. Pobranie e-booka (pliku) jest rozpoczęciem wykonywania umowy (rozpoczęcie świadczenia).
 3. Pobranie e-booka przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Kupującego na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Uwzględniając ust. 2 i 3 powyżej, pobranie e-booka przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy w tym trybie ( 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).
 5. Uwzględniając ust. 4 powyżej, przed pobraniem e-booka (czyli przed rozpoczęciem wykonywania umowy), Kupujący powinien podjąć decyzję, czy chce zachować prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn, czy rezygnuje z tego prawa. Od tej decyzji zależy w jakim terminie Kupujący może/powinien pobrać e-booka. Dlatego przed tą decyzją należy również przeanalizować Art. 11 - odstąpienie do umowy.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się Kupującego do wymogu z ust. 1, jak i też za zbyt wolne łącze Kupującego, uniemożliwiające pobranie pliku w terminie tam wskazanym.
 7. W przypadku gdy Kupujący nie dokona pobrania pliku z zakupionym e-bookiem w terminie, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, który wyśle zakupiony e-book jako załącznik/załączniki na adres skrzynki poczty internetowej Kupującego podanej w formularzu zamówienia w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 16 dni od daty zawarcia umowy kupna sprzedaży (gdy Kupujący chce zachować prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn) i nie dłuższym niż 5 dni od dnia kontaktu, gdy Kupujący rezygnuje z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość  bez podawania przyczyn.
 8. W przypadku nieotrzymania e-maila, o którym mowa w ust. 1 przy jednoczesnej zapłacie ceny, Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym zaproponuje formę przesłania e-booka w terminie uzależnionym od decyzji Kupującego o zachowaniu lub nie zachowaniu prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn. W każdym przypadku przesłanie e-booka nie może nastąpić w terminie późniejszym niż 16 dni od daty kontaktu Kupującego ze Sprzedającym, o którym mowa powyżej, chyba że przed tym terminem Kupujący odstąpi od umowy.
 9. Kupujący nie ma prawa udostępniać linku innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

Art. 10. Realizacja zamówienia publikacji drukowanych

 1. Wysyłka zakupionych materialnych przedmiotów sprzedaży następuje do 3 dni roboczych od dnia zapłaty zdefiniowanego w Art. 8 ust. 7. Kwota zapłaty musi być sumą ceny przedmiotów sprzedaży i wybranego/wybranych przez Kupującego rodzaju/rodzajów dostawy (wysyłki).
 2. Termin dostarczenia zakupionych przedmiotów sprzedaży zależy od wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego, ale nie może być dłuższy niż 14 dni od daty zapłaty.
 3. W przypadku przekroczenia terminu opisanego w ust. 3 powyżej, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy na zasadach opisanych w Art.11 oraz nabywa prawo do darmowych wysyłek o wartości do kwoty 30,- zł.
 4. Jeśli Kupujący chce skorzystać z prawa do darmowych wysyłek opisanego w ust. 3 powyżej, powinien o tym poinformować Sprzedawcę wysyłając e-mail ze stosowną informacją.

C. Odstąpienie od umowy, reklamacje

Art. 11. Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży (jako zawartej na odległość poza siedzibą Sprzedającego), bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia:

- zawarcia umowy kupna-sprzedaży określonego w Art. 7. ust. 7 w przypadku zakupu e-booka;

- otrzymania przesyłki przez Kupującego w przypadku materialnych przedmiotów sprzedaży.

 1. Na podstawie Art. 9 ust. 2, 3 i 4, pobranie e-booka w terminie krótszym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn. W takim przypadku Kupujący traci prawo opisane w ust. 1 powyżej.
 2. Odstąpienie od umowy w trybie odstąpienia bez podawania przyczyn od umowy zawartej na odległość wykonuje się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu elektronicznej skrzynki pocztowej wskazanego przy składaniu zamówienia na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Sprzedawcy wskazany w Art. 1 ust. 2.
 3. Poza wszelkimi innymi przypadkami, Kupujący ma prawo odstąpić do umowy, gdy zamówiony przedmiot materialny nie zostanie dostarczony do odbioru w terminie do 14 dni od daty zapłaty.
 4. Jeżeli odstąpienie od umowy dotyczy umowy kupna-sprzedaży materialnego przedmiotu sprzedaży, Kupujący ma obowiązek odesłać na własny koszt przedmiot Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 7 dni od późniejszej z dat: (i) dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, (ii) dnia otrzymania zwrotu materialnego przedmiotu sprzedaży, jeśli odstąpienie takiego przedmiotu dotyczy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności na rzecz Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.

Art. 12. Reklamacje

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć wydawnictwa drukowane oraz e-booki wolne od wad.
 2. W przypadku wad, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi wynosi dwa lata od daty pobrania e-booka lub dwa lata od daty doręczenia materialnego przedmiotu sprzedaży.
 3. W przypadku e-booków Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji, gdy (i) Kupujący nie otrzyma linku do e-booka w terminie ponad dwa dni robocze od dokonania zapłaty; (ii) otrzymany plik jest uszkodzony lub jego otwarcie na właściwym do tego urządzeniu nie jest możliwe; (iii) pobrany plik nie zawiera zakupionego e-booka lub jest niekompletny. Powyższe wyszczególnienie nie jest zbiorem zamkniętym przypadków, w których Kupujący może składać reklamację w trybie skorzystania z rękojmi.
 4. W przypadki wydawnictw drukowanych Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji, gdy (i) otrzymany egzemplarz jest uszkodzony (w tym niekompletny); (iii) otrzymany przedmiot nie jest przedmiotem zamówionym. Powyższe wyszczególnienie nie jest zbiorem zamkniętym przypadków, w których Kupujący może składać reklamację w trybie skorzystania z rękojmi.
 5. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej wysyłając reklamację na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Sprzedawcy. Kupujący może skorzystać z szablonu udostępnionego na stronie Sklepu.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca poprosi Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 7. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni prześle e-booka wolnego od wad lub zwróci Kupującemu równowartość uiszczonej ceny – do wyboru przez Kupującego.
 9. Reklamacje należy zgłosić w terminie dwóch lat od dnia pobrania e-booka lub od dnia doręczenia materialnego przedmiotu sprzedaży. Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 10. Kupujący, który jest konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. konsument ma możliwość dochodzenia roszczeń w drodze mediacji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

D. Postanowienia końcowe

 1. Na żądanie Kupującego zostanie mu wystawiona faktura VAT.
 2. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, obowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do faktury, najpóźniej w momencie składania zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem albo w sprawach spornych a dotyczących Regulaminu lub realizacji Umowy Kupna – Sprzedaży, mają zastosowanie uregulowania Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz – w przypadku konsumentów - ustawy o prawach konsumenta.

Regulamin obowiązuje od 11.04.2022